مدعیان اصلاحات همین‌اند. ایام انتخابات خود را تضمین روحانی معرفی می‌کنند، کشور که در اثر بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولت درگیر نابسامانی‌های اقتصادی شد، در اوج بی‌شرافتی و به‌جای پذیرش مسئولیت حمایت از کاندیدایشان، می‌گویند روحانی اختیار ندارد!

پایگاه جنبش عدالت خواهان ایران"روزنامه اصلاح طلب "اعتماد" به مدیر مسئولی نماینده اصلاح طلب مردم تهران (الیاس حضرتی) طی در یادداشتی نوشت: «اگر شرایط و امکانات در اختیار روحانی بود بسیاری از وعده‌هایی که در ایام تبلیغات انتخابات مطرح کرد را به سمت اجرا پیش می‌برد.»
 
 
 
مدعیان اصلاحات:رئیس جمهور اختیار ندارد!؟/ چرا در انتخابات برایش گلو پاره کردید و یقه دریدید؟
 
 
در این زمینه باید گفت:مدعیان اصلاحات همین‌اند. ایام انتخابات خود را تضمین روحانی معرفی می‌کنند، کشور که در اثر بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولت درگیر نابسامانی‌های اقتصادی شد، در اوج بی‌شرافتی و به‌جای پذیرش مسئولیت حمایت از کاندیدایشان، می‌گویند روحانی اختیار ندارد!
 
توهین به شعور و ادراک مردم برای این جماعت راحت است. رئیس‌جمهور اگر اختیار ندارد، چرا در انتخابات برایش گلو پاره کردید و یقه دریدید؟ حمایت افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در چنین شرایطی از روحانی مصداق بارز خیانت به منافع ملی و مصالح کشور است.
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه