آقای مهندس رحمتی، کاش حیا اجازه می داد تا واژه ای لایق رفتار نابخردانه شما در این نوشتار برایتان روانه  می کردم تا دیگر هوس نکنید پول پابرهنگان و محرومان جامعه را برای خوش خدمتی به اربابان نالایقتان به هوچی گران تلگرامی بپردازید.

                                     ادامه خبرنوشتن دیدگاه