در جلسه هيات مديره شرکت جهادتعاون استان محمدحسين علي اصغري با وعده و وعيد به مختار مهاجر(به مهاجر قول ميدهد که اگر در مدیر عامل شدنش در جهاد تعاون با نفوذ خود باعث دوباره مدير شدنش بر جهاد تعاون شود راي دکتر  تربتي نژاد نماینده گرگان و آق قلا را براي ماندن ايشان در سازمان جهاد کشاورزی ميگيرد)

                                         ادامه خبر

 

 

 نوشتن دیدگاه