چرا-پایگاه-عدالت-خواهان-مطالبه-بازشماری-صندوق-آرای-شورای-شهر-قرق-را-دارد؟

یکی از افراد شاهد عینی که در شمارش آرای این صندوق پرحاشیه حضورداشته است به طور محرمانه به این پایگاه اعلام داشته است که نام افراد در زمان شمارش به صورت قابل توجهی...

 

 

                        ادامه خبرنوشتن دیدگاه