گورخر در حال عبور از رودخانه است که ناگهان طعمه‌‍ی تمساح می شود،این فیلم را با هم ببینیم.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" گورخر در حال عبور از رودخانه است که ناگهان طعمه‌‍ی تمساح می شود،این فیلم را با هم ببینیم.

 

                              فیلم

 

 

 

 نوشتن دیدگاه