رضاقوانلو درسال 94 مدیریت کتابخانه های عمومی رابرعهده گرفت وشعارهایی دراین زمینه داد که باگذشت حدود 4سال ازمدیریت وی وتودیع وی دراین هفته اقتضامیکند به بررسی عملکرد وی در حوزه های مختلف مدیریتی بپردازیم

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"رابطه بین حاکمیت ومردم رابطه دوسویه است.مردم به حاکمیت اعتماد میکنند وحاکمیت نیز باید پاسخگو باشد.این درباب نهادهای فرهنگی بسیارحائز اهمیت است چراکه نظام مااسلامی است وساختارهای فرهنگی تعریف شده در نهادهاباید دراین مسیر حرکت کنند.کتابخانه ها به عنوان یک ارگان فرهنگی خاص وظیفه خاص دارد وبه دلیل مراجعان عام باید در دو حوزه فرهنگ وکتابخوانی حرکت نماید

رضاقوانلو درسال 94 مدیریت کتابخانه های عمومی رابرعهده گرفت وشعارهایی دراین زمینه داد که باگذشت حدود 4سال ازمدیریت وی وتودیع وی دراین هفته اقتضامیکند به بررسی عملکرد وی در حوزه های مختلف مدیریتی بپردازیم

تهیه مکان برای ساختمان اداره کل،تهیه فضای کتابخانه مرکزی،دریافت نیم درصدها ،تخصیص وتوزیع عادلانه اعتبارات درسطح استان،جابه جایی نیروهایی ستادی وروسای شهرستانها بصورت کارشناسانه ازجمله شعارهایی بود که داده شد اما حرکت وی در 4سال گذشته نه تنها درراستای این شعارهانبود بلکه کاملامعکوس بود.چنانچه تخصیص اعتبار تملک استانی به شهرستان رامیان که گویی کتابخانه نیست بلکه قصر است نوید این مسئله است که وی نتوانسته به آنچه گفته جامه عمل بپوشاند  بیشک نهادهای نظارتی نیز براین موضوع صحه می گذارند

ترسیم افق ونقشه راه مقوله ای است که دستگاه های فرهنگی باید به آن بپردازند درحالیکه رفتارروزمره و رفتارهایی نمایشی ویترینی آسیبی بود که متوجه کتابخانه دراین سالهابود.کاهش اعضا کتابخانه ها (که کمتر از یک درصد از استان عضو کتابخانه ها هستند)که روند روبه کاهشی داشته نوید حقیقی بودن نقدهایی منتقدین بود که وی در اداره وبیرون از آنان به حیوانات والقاب زشت یاد میکرد


امروز کتابخانه های گلستان چه در حوزه کمی چه کیفی با مشکلات عدیده ای مواجه است که حاصل مدیریت غیرعلمی وفاقد برنامه ای است که حتی نتوانست به تعامل با نیروهای داخلی بپردازد ودر خارج  سیستم  نیز از ایجاد سرمایه اجتماعی وتعاملات بین دستگاه های ناتوان بود وتنهابه گرفتن چند عکس وگذاشتن در اینستاگرام بسنده کرد.

رهبری نسبت فرهنگ باجامعه راهوامیبینند لذا در انتخاب مدیران فرهنگی باید توجه داشت که حداقل ها رادارا باشد و حداکثر برنامه ریزی کند ودرک نماید نه اینکه فاقد پیشینه وبرنامه باشد وتنها واسطه یک نسبت فامیلی انتخاب شود که بعدی به نفی آن بپردازد

مدیریت قوانلو درکتابخانه ها این حسن راداشت که ظرفیت موجود درکتابخانه هاخودرابه منصه ظهور برساند تانیروهای توانمند شناخته شوند درست مثل پایان دوران  لویی شانزدهم درفرانسه که پایان دوران تفکر قرون وسطایی فرانسه وشروع عصرجدیدبود.امروز انتصاب آخوند عبدالحی میرزاعلی از داخل اگرچه به عنوان سرپرست موقتاهست امااین داستان راباید به فال نیک گرفت و منتظر حرکت به سمت جلو بود.برای سرپرست کتابخانه های گلستان ومجموعه فرهنگی آرزوی موفقیت داریم.

 

 

 

 

 

 



دیدگاه‌ها   

0 #1 همکار 1397-10-13 16:32
اخراج چند نیرو ، بسته شدن چند کتابخانه، عدم تعامل اداری با ادارات کل ارشاد و کانون پرورش فکری و ... ، برخورد نامناسب اداری و اخلاقی با همکاران و ... ، من جمله اقدامات موثر ایشان بود.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه