به بهانه سخنان کوبنده سردار معروفی درواکنش به سخن مسئول استانی درباره سخنرانان 9 دی زبان تو بریده شود سردار کریمی جانشین سابق سپاه نینواگلستان نوشت:

آن زمان که تاجزاده ضدانقلاب به استان آمدچراجلوی اورانگرفتید که ضد ولایت وضدمملکت سخن بگوید. حالا کسی که ازانقلاب اسلامی دفاع کند افراطی میشود!!؟؟
سردارحاج حسین عزیز این واکنش شما موجی ازامیدواقتداررادربین نیروهای ولایی وارزشی ایجادنمود سالهاست که دراستان نیروهای ولایی به تندروی وافراطی گری متهم اند وزبان فتنه گران وضد
انقلاب ومحکومان امنیتی و غیره ظاهرا بلند تراست ومورد حمایت اند.

سال ۹۵آقای تاجزادمحکوم امنیتی واعلمی نماینده گستاخ ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی به استان آمدندوبه امام و انقلاب توهین کردندبنده درآن سال درسخنرانی شهرستان بندرگز بمناسبت ۲۲بهمن عنوان نمودم.چند سال ازفتنه میگذردچقدرخیانت  کردند .دشمن راامیدوارکردند.در همین استان مابه صراحت میگویم همه بشنوند.مجرم امنیتی (تاجزاده)به استان می آید ومسئولین استانی اورادربغل میگیرند.

چرا؟ مگرمامرده ایم !
محکوم امنیتی این نظام را مسئولین سیاسی استان دربغل میگیرند.به کی بگویم ؟حاضر نیستندواژه فتنه رابگویند.شخصی بنام اعلمی آمددرمناظره انقلاب و امام رازیرسوال می برد.حتی برخی ازتریبون نمازجمعه این حرکت رامحکوم نکردند !این تریبون ولایت است.نون ولایت را میخورید.امابه امام توهین میشود حرف نمی زنید(هفته نامه جوان گلستان.۹۵/۱۱/۲۶)اگرآن زمان  فرمانده شجاع وولایت مداری مثل جنابعالی درمقابل انحرافات مسئولین استانی باقاطعیت برخورد میکرد.شاهد تکرارحضور مجددامثال تاجزاده ضدانقلاب و ولایت دراستان گلستان نبودیم.
مازنده به آنیم که آرام نگیریم..
موجیم که آسودگی ماعدم ماست          بقلم.دکترکریمی.استاددانشگاه و

جانشین سابق سپاه نینواگلستان

 نوشتن دیدگاه