علی اصغر طهماسبی معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری گلستان بعد از بازنشستگی و برکناری پرحاشیه ی خویش به علت بازنشستگی ضیافت شامی را ترتیب داده است.


به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" در این ضیافت شام طهماسبی بسیاری از مسئولین و شخصیت های فعال سیاسی-اجتماعی در گلستان را دعوت نموده است. برخی چهره هایی که البته بعض آنها در باطن دل خوشی نیز از طهماسبی نداشته و ندارند!


صرف نظر از همه ی حواشی این ضیافت باید به دنبال چرایی برپایی چنین ضیافتی توسط طهماسبی بود؟ضیافتی که با جنس رفتار طهماسبی قبل از برکناری و برای ماندن بیشتر در مسئولیت هرگز سازگاری نداشت.


چراکه برگزاری ضیافت و جشن برای بازنشستگی هرگز با ناکامی این چهره ی سیاسی در ماندن در سمت معاونت سیاسی-امنیتی استانداری و دست و پا زدن های بی ثمر وی سنخیت و سازشی ندارد و همین موضوع ابهاماتی در چرایی برگزاری چنین ضیافتی جامع را افکار عمومی استان ایجاد کرده است.


در همین رابطه برخی مطلعین این اقدام طهماسبی را نوعی محک و ارزیابی انتخاباتی برای انتخابات پیش روی مجلس ارزیابی کردند و ضیافت شام طهماسبی را ضیافتی سیاسی-انتخاباتی ارزیابی کردند.


حال باید دید غرض و هدف اصلی طهماسبی از برپایی چنین ضیافتی حضور شخصی در انتخابات پیش رو بوده و یا وی به دنبال ایفای نقش محور در معادلات سیاسی-انتخاباتی پیش رو بوده است.
پیشتر برخی منابع از احتمال جایگزینی طهماسبی به جای رضا جعفری بعنوان مسئول دفتر آیت الله نورمفیدی خبر داده بودند.نوشتن دیدگاه