آقای احمد رائیجی یانسری  ما که میدانیم که آبشخور شما کجاست .انتقادهای شدید ولحن شما در فضاهای مجازی برای آنست که یک خادم گلستانی ازشما شاکی شود وچند صباحی را به زندان روانه شوی ورزومه خود تکمیل وبه عنوان روزنامه نگار زندانی وسیاسی به آرزوی دیرینه خود که گرین کارت آمریکاست "برسی واز کشور خارج شوی ودر آنجا بر طبل مخالفت  بکوبی

 به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" .فغانعلی فخفوری فعال اجتماعی و مسئول حزب عدالت و توسعه کردکوی هست در کانال خود نوشت :

سالهاست که فردی معلوم الحال بنام احمد رائیجی یانسری که قلم بدست قهاری در رسانه ها نوشتاری قدیم و فضاهای مجازی فعلی می باشد.بدلیل بیکاری وفاقد شغل در فضاهای مجازی بدنبال انتقاد شدید از مدیران ارشد استانی وشهرستانی وگاها به نمایندگان "خصوصا نماینده شاخص گلستان از لیست امید جناب دکتر رامین نورقلی پور دارند و ما سعی کردیم که با شناخت ۲۵ساله ای که ازایشان دارم وکاملا شخصیت ایشان برای ما وهمگان شناخته شده است گاها سکوت کنیم و پاسخ انتقادهای شخصی ایشان را ندهیم.

ایشان از این عدم پاسخگویی ما "احساس میکنم  کمی جسور وبی ادب شده اند که بدون مطالعه ودقت به فعالیتهای نماینده غرب گلستان وسایر نیروهای خدوم گلستان انتقادهای شدید وغیر منطقی دارند.با آنکه میدانیم  نماینده غرب گلستان از سایر نمایندگان استان رسیدگی به مشکلات مردم حوزه اولویت کار ایشان می باشدو صادقانه تلاش دارند که اوضاع مردم بهتر وبهترتر شود.

احمد رایئجی یانسری کتوله قلم بدست گلستانی سعی دارد با توجه به جیره ای که به ایشان داده میشود همچنان به دولت وحامیان دولت ونمایندگان انتقاد های شدید کند تا شب گرسنه نماند.

.آقای احمد رائیجی یانسری  ما که میدانیم که آبشخور شما کجاست .انتقادهای شدید ولحن شما در فضاهای مجازی برای آنست که یک خادم گلستانی ازشما شاکی شود وچند صباحی را به زندان روانه شوی ورزومه خود تکمیل وبه عنوان روزنامه نگار زندانی وسیاسی به آرزوی دیرینه خود که گرین کارت آمریکاست "برسی واز کشور خارج شوی ودر آنجا بر طبل مخالفت  بکوبی.‌

پس تا رسیدن به آرزویت که گرین کارت آمریکا وملحق شدن به مخالفین "بنویس تا شایدی کسی پیدا شود وازشما شاکی شود .هر چند معتقدم که در گلستان با ماهیتی وشناختی که مسئولین از کتوله های رسانه ای مثل شما دارند .کسی شاکی شود .چون میدانند که انتقادات شما برای حق السکوت است وباج گیری.به همین دلیل چنانچه شاکی شوند با وساطت بعضی از دوستان وگریه وزاری مظلوم نمایی شما مثل گذشته مجبور به رضایت شوند"به همین خاطر صرف نظر از شکایت میکنند.انشاء اله روزی قلمت برای مطالبات  مردم بنویسد نه برای پول وتکه ای نان.......فغانعلی فخفوری فعال اجتماعی

 

 

 

 نوشتن دیدگاه