شنیده های موثق حاکیست سه عضو شورای شهر گرگان به دلیل سهم خواهی به دنبال فشار به شهردار هستند .

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" یکی از این افراد طی سال های گذشته برادر خود را در یکی از سازمان های تابعه شهرداری مشغول بکار کرده و این روزها به شدت دنبال تبدیل عضویت او می باشد .

-    این عضو قبلا هم خواهرزاده و یکی از بستگان سببی اش را در جایی دیگر از زیرمجموعه های شهرداری گذاشته بود .

-     یکی دیگر از این اعضا که تحت سیطره کارگزاران قرار دارد و دیگری را یکی از مدیران سابق شهری ساپورت می کند .

-    به نظر می رسد انتقادات این سه عضو از شهردار جهت اخذ امتیازات بیشتر از شهردار می باشد و خوب است مسوولان استانداری خصوصا دکتر غراوی معاونت عمرانی استانداری گلستان این سه عضو را بازخواست نماید

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه