مطهري: رهبري تعبير «فتنه ۹۸» را به کار نبردند شرق: علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، درباره سخنان يک ماه گذشته رهبري در مورد طراحي‌ دشمن خارجي براي سال آينده، گفت: اولا ايشان نظر به دشمن خارجي داشتند و ثانيا اساسا تعبير «فتنه ۹۸» را به کار نبردند. او در يادداشتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: در روز ۲۱ آذر مقام رهبري گفتند دشمن خارجي همان‌طور که براي سال ۹۷ برنامه جنجال طراحي کرده بود و به هدف خود نرسيد، براي سال ۹۸ هم طراحي کرده است. عده‌اي از اين سخن ايشان تعبير «فتنه ۹۸» کردند و به نيروهاي داخلي نسبت دادند. من در پاسخ سؤال خبرنگار گفتم «از کساني که فتنه ۹۸ را مطرح کرده‌اند بپرسيد دوباره بناست چه فتنه‌اي را برپا کنند». عجيب است که عده‌اي بيمار رواني و سياسي گفتند سخن من کنايه به رهبري بوده است، درحالي‌که اولا ايشان نظر به دشمن خارجي داشتند و ثانيا اساسا تعبير «فتنه ۹۸» را به کار نبردند. او پيش از اين هم در پاسخ به پرسشي درباره طرح موضوع فتنه 98 که اين‌روزها در برخي تريبون‌ها و توسط برخي سياسيون روی آن مانور داده مي‌شود، گفت: من دقيقا نمي‌دانم بر چه اساسي اين صحبت‌ها مطرح مي‌شود. شايد بهتر باشد از خود اين افراد سؤال شود که قرار است دوباره چه فتنه‌اي را برپا کنيد؟! بايد ديد منظورشان از طرح چنين مباحثي چيست. لازم است همه مردم و سياسيون متوجه باشند تا آلت دست اين افراد نشوند.

علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، درباره سخنان يک ماه گذشته رهبري در مورد طراحي‌ دشمن خارجي براي سال آينده، گفت: اولا ايشان نظر به دشمن خارجي داشتند و ثانيا اساسا تعبير «فتنه ۹۸» را به کار نبردند.

به گزارش جهان نيوزۀ او در يادداشتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: در روز ۲۱ آذر مقام رهبري گفتند دشمن خارجي همان‌طور که براي سال ۹۷ برنامه جنجال طراحي کرده بود و به هدف خود نرسيد، براي سال ۹۸ هم طراحي کرده است. عده‌اي از اين سخن ايشان تعبير «فتنه ۹۸» کردند و به نيروهاي داخلي نسبت دادند. من در پاسخ سؤال خبرنگار گفتم «از کساني که فتنه ۹۸ را مطرح کرده‌اند بپرسيد دوباره بناست چه فتنه‌اي را برپا کنند». عجيب است که عده‌اي بيمار رواني و سياسي گفتند سخن من کنايه به رهبري بوده است، درحالي‌که اولا ايشان نظر به دشمن خارجي داشتند و ثانيا اساسا تعبير «فتنه ۹۸» را به کار نبردند.

او پيش از اين هم در پاسخ به پرسشي درباره طرح موضوع فتنه 98 که اين‌روزها در برخي تريبون‌ها و توسط برخي سياسيون روی آن مانور داده مي‌شود، گفت: من دقيقا نمي‌دانم بر چه اساسي اين صحبت‌ها مطرح مي‌شود. شايد بهتر باشد از خود اين افراد سؤال شود که قرار است دوباره چه فتنه‌اي را برپا کنيد؟! بايد ديد منظورشان از طرح چنين مباحثي چيست. لازم است همه مردم و سياسيون متوجه باشند تا آلت دست
 اين افراد نشوند.

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه