برخی اعضای کمیته مرکزی حزب منحله دمکرات که مخالف مذاکره با نظام هستند، جناح خالد عزیزی را به اصلاح طلبان داخلی، تشبیه کرده اند.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"دورە به اصطلاح نظامی حزب منحله دمکرات کردستان شاخە مصطفی مولودی، همچون همیشە با حضور تعداد انگشت شماری از فریب خوردگان و فراری از کشور به سرعت بە پایان رسید و هر یک از اعضای کمیته مرکزی قصد دارند از بین این فریب خوردگان باندهای خود را گسترش دهند.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"، در گروهک تروریستی و تجزیه طلب حزب دمکرات کردستان شاخە مولودی هم باند و باند مشابە حزب مصطفی هجری بی داد می کند.

قادر وریا عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، بە شدت مخالف نظرات خالد عزیزی و آسو حسن زادە است.

سال گذشته بود کە قادر وریا با نوشتن پستی در فیسبوک خود، از نظرات خالد عزیزی بشدت انتقاد کرد.

از طرفی دیگر کمال کریمی مخالف دبیر کلی مصطفی مولودی است و او نظرش بر این است آسو حسن زادە لیاقت این جایگاە را دارد.

باید منتظر باشیم تا ببینیم کنگرە حزب دمکرات کردستان بە کجا خواهد رسید.

ولی آنچە آشکار است بعد از موشک باران، حزب دمکرات کردستان از سیاست های نظامی خود، بە طور ملموسی عقب نشینی کرده است.

چندی پیش حسن شیخانی عضو رهبری این گروهک، در تلویزیون کرد کانال اعلام کرد کە مبارزە فقط بە نظامی ختم نمی شود، مبارزە مدنی هم خودش یک نوع مبارزه است.

این گفتەهای شیخانی باعث عصبانیت حزب دمکرات شاخە مصطفی هجری شد، بطوریکه نامبرده حزب دمکرات کردستان را اصلاح طلب جمهوری اسلامی نامید و بە آنها لقب خود فروختە داد.

ناگفته‌ نماند، خالد عزیزی کە از جایگاە ویژەای برخوردار است، تا کنون چندین بار بە طور مستقیم و غیر مستقیم حرف از مذاکرە با جمهوری اسلامی زدە است.

غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران، هرگز با تروریست ها مذاکرە نخواهد کرد، چون اصلا این گروهک را بە رسمیت نمی شناسد، تا حاضر به مذاکرە شود، آنهم با حزبی کە دستش به خون صدها شهروند نظامی و غیرنظامی ایران آلوده است.

 
 
 
 
 
 


نوشتن دیدگاه